Policy for bærekraftig forretningspraksis

Elements Production jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Dette policy-dokumentet, inkludert prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

Bærekraftig forretningspraksis

Elements Production anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine1. Elements Production jobber for ærlighet og åpenhet. FNs bærekrafts mål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. Elements Production jobber aktivt med bærekrafts målene 12.2 som omhandler bærekraftig utnytting av ressurser samt 12.4 forsvarlig håndtering av kjemikalier og problematiske stoffer. Opplæring av kunder gjennom merking og vareinformasjon skal gi kunden bevissthet i forhold til materialvalg og vedlikehold som sikrer økt levetid(12.2) Prosedyrer ved kjøp sikrer trygge materialvalg fra forhåndsgodkjente leverandører. Jevnlig evaluering av risikoområder og 3dje. parts stikkprøve tester sikrer at en jobber miljømessig forsvarlig.(12.4)

Etisk handel Norge

Som medlem av Etisk handel Norge forplikter Elements Production seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.2 Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Les Elements Productions sin Policy for bærekraftig forretningspraksis

Copyright © Elements Production AS